GDPR

PROČ UCHOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE A JAK S NIMI NAKLÁDÁME

Osobní data, která nám předáte považujeme za důvěrná a nikdy je bez vašeho souhlasu nepředáváme 3. stranám Osobní data v žádném případě neprodáváme cizím společnostem a k jeijch předání může docházet například v těchto situacích

 • Předáme kontakt lektorovi, pokud s vámi potřebuje komunikovat o výuce
 • Předáme data v nezbytném rozsahu pořadateli taneční soutěže/soustředění, nebo jeho zástupci, pokud se takové soutěže vy nebo vaše díte účastníte
 • v případě vyžádání, ústředním správním orgánům státní správy České republiky
 • K vybraným kontaktům mají přístup zaměstnanci a spolupracovníci tanečního centra BackStage a slouží pro běžnou komunikaci ohledně vašich návštěv, úhrad a podobně

Jméno a příjmení dítěte a rodiče

Jméno a příjmení vaše a vašeho dítěte potřebujeme pro evidenci docházky, návštěv, úhrad a pro komunikaci s vámi

Telefon na rodiče

Pokud nám dáte telefoní číslo, budeme vás moci kontaktovat v případě jakékoliv nepředvidtelné události.

Email na rodiče

Email, stejně jako telefon slouží ke konaktování v záležitostech, které se týkají tanečního centra BackStage. Krom změn v rozvrhu a informací o lekcích které vy nebo vaše dítě navštěvujete vám také můžeme zaslat nabídky na produkty, které se týkají výuky nebo s ní spojených akcí. Například ifnormace o soutěžích, kostýmech, DVD z tanečních vystoupení a podobně

Datum narození anebo rodné číslo

Datum narození a/anebo rodné číslo potřebujeme abychom věděli věk a mohli studenta zařadit do správné skupiny. Věk nám zpravidla stačí ale v některých případech vyžadují rodné číslo například organizátoři soutěží, státní orgány. Pokud nám rodné číslo dáte, budeme ho evidovat pro příští soutěže.

Adresa

Adresu evidujeme pro lepší chod taneční školy, napřípad abychom viděli odkud k nám chodí zákazníci.

Číslo účtu

Pokud jste nám někdy platil/a přes účet, evidujeme si číslo tohoto účtu pro snadnější párování plateb.

Seznam navštívených lekcí

Evidujeme kdy jste navštívili jakou lekci abychom měli přehled o fungování taneční školy

Seznam finančních transakcí

Evidujeme kdy jste nám uhradili školné a všechny další finanční transakce s vámi.

Audio a video záznamy

Během tanečních aktivit (lekce, vystoupení) můžeme pořizovat audio/video záznam a použít ho pro propagaci (například na webu nebo sociálních sítích); případně k prodeji, to se ale týká jen závěrečného vystoupení tanečního centra. Pokud bychom něky v budoucnu chtěli audio/video záznam využít pro jiné komerční účely, vyžádáme si od vás dodatečný souhlas.

Další

Data odeslaná přes formulář vyplěný na webových stránkých wwww.centrumbackstage.cz, případně jiné formuláře zaslané mailem (například objednávky obědů na dětské taneční týdny). Zde evidujeme například IP adresu a další data, které nám skrze formulář pošlete.

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce

Správcem osobních údajů je společnost Centrum Backstage s.r.o., IČ: 04373201 a Aneta Glatz, IČ: 76188507.

Účel a právní základ pro zpracování

Osobní údaje zpracováváme za účelem poskytování lekcí tance, evidencí plateb, monitorování provozu webových stránek, marketing, přihlašování na taneční a sportovní soutěže.

Zpracovávané osobní údaje, jejich zdroje a doba uchování

Pro výše uvedené účely zpracováváme jména, adresy, data narození, rodná čísla, kontaktní informace žáků a jejich rodičů, bankovní spojení, IP adresy, cookies.

Osobní údaje uchováváme po dobu  nejdéle 5 let, resp. v případě cookies do doby vypršení jejich platnosti či jejich odstranění z Vašeho zařízení.

Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Pro výše uvedené účely nezapojujeme žádné zpracovatele, ani Vaše osobní údaje nepředáváme dalším správcům.

Výjimkou jsou případy, kdy budeme povinni tyto údaje předat na základě zákona (zejména soudům a policii při výkonu jejich zákonných pravomocí) a případy, kdy budeme tyto údaje pro dosažení výše uvedeného účelu předávat státním orgánům či třetím osobám (zejména osobám poškozeným protiprávním jednáním).

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte také Vy při zpracování Vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. To vše jste se dozvěděl v těchto Informacích o zpracování osobních údajů. Pokud si však nejste jistý, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem.

Právo na opravu

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 1. Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali,
 2. využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže kapitola „Právo vznést námitku proti zpracování“) a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme, nebo
 3. ukáže se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Toto právo se nicméně neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro:

 1. splnění naší právní povinnosti,
 2. účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo
 3. určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.
  • Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

 1. popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné,
 2. Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl),
 3. Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedený účel zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
 4. vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole „Právo vznést námitku proti zpracování“. Po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.
  • Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Vzhledem k tomu, že nejde o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to způsobem uvedeným níže v následující kapitole. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet přímo na nás na níže uvedených kontaktních adresách:

 1. E-mail: aneta@centumbackstage.cz
 2. Doručovací adresa: Centrum Backstage s.r.o.; Pešlova 133/10, 190 00 Praha 9

Aktuální kontaktní informace jsou dostupné na našich webových stránkách www.cntrumbackstage.cz.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.

Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.